زبان زبان

EN FA [Beta]
kashefan-e forootan-e farda
موسيقي
kashefan-e forootan-e farda
pointless point
موسيقي
pointless point
hoboot
موسيقي
hoboot
ta nafas baghist
موسيقي
ta nafas baghist
awaiting
موسيقي
awaiting
delneshin
موسيقي
delneshin
airless
موسيقي
airless
kindness
موسيقي
kindness
tear
موسيقي
tear
کاشفان فروتن فردا
موسيقي
کاشفان فروتن فردا
نقطه بي معني
موسيقي
نقطه بي معني
هوبوت
موسيقي
هوبوت
تا نفس باغيست
موسيقي
تا نفس باغيست
چشم انتظار
موسيقي
چشم انتظار
دلنشين
موسيقي
دلنشين
بدون هوا
موسيقي
بدون هوا
مهرباني
موسيقي
مهرباني
اشک
موسيقي
اشک